Strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Przed zawarciem umowy o udziale w imprezie organizowanej przez BIURO Podróży. Klient winien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz programem imprezy - opisem obiektu, stanowiącymi integralną część umowy.

I. ZASADY OGÓLNE:

1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem i BP “ BIURO Podróży” następuje poprzez podpisanie przez Klienta “Zgłoszenia -umowy” na zasadach określonych niniejszymi warunkami w obecności pracownika przyjmującego zgłoszenie. Zgłoszenie, program i niniejsze warunki stanowią integralne części umowy zawieranej z Klientem przez Organizatora (którym jest BP “ BIURO Podróży ") oraz w jego imieniu przez sieć upoważnionych Agentów - biur prowadzących sprzedaż imprez BIURO Podróży w oparciu o ustalone odrębną umową pełnomocnictwo.
1.1. Uczestnikiem imprezy/klientem jest podpisujący „Zgłoszenie-umowę” oraz inne osoby zgłoszone przez niego. Zgłoszenie-umowę za osobę niepełnoletnią podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.
1.2. W przypadku sprzedania wszystkich miejsc na daną imprezę, BIURO Podróży przyjmuje dalsze zgłoszenia zainteresowanych uczestników na listę rezerwową. Udział w imprezie osób z listy rezerwowej może nastąpić jedynie w przypadku zwolnienia się miejsc na liście zasadniczej. Uczestnicy przyjęci na listę rezerwową mają obowiązek uzupełnienia wpłaty w ciągu 24 godzin po otrzymaniu z biura zawiadomienia o przeniesieniu na listę zasadniczą.
1.3. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłat należności za imprezę lub niedostarczenie do biura wymaganych dokumentów w podanym terminie może być przyczyną skreślenia uczestnika z listy zasadniczej - na warunkach rezygnacji z winy uczestnika. W przypadku zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, wymiany paszportu itp. uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym biuro. BIURO Podróży nie ponosi odpowiedzialności za nie załatwienie, z braku tych informacji, odpowiednich formalności.
1.4. BIURO Podróży nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wystawienie lub odmowę wydania wizy. W przypadku odmowy wydania wizy - klient otrzymuje zwrot wniesionej wpłaty po potrąceniu opłaty manipulacyjnej oraz kosztów pośrednictwa wizowego.
1.5. BIURO Podróży zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi programem i przyjętymi w formie “Zgłoszenia-umowy”. BIURO Podróży wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji udzielonych przez Agentów i akwizytorów dotyczących warunków, a odbiegających od postanowień określonych w programie i w niniejszych warunkach.

II. WARUNKI PŁATNOŚCI:

2.1. Przy zgłoszeniu uczestnik imprezy wpłaca na rzecz BIURA Podróży zaliczkę w wysokości 35% ustalonej ceny imprezy. Pozostała należność, o ile nie zawarto pisemnie innych postanowień, winna być wpłacona nie później niż 31 dni przed rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagają wpłaty pełnej ceny.
2.2. Miejscem wpłaty jest siedziba BIURA Podróży, jego przedstawicieli lub ustalony rachunek bankowy.
2.3. Brak należnej Organizatorowi wpłaty w w/w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy z uczestnikiem imprezy i wiąże się z prawem potrącenia przez BIURO Podróży kosztów do wysokości określonej warunkami rezygnacji z imprezy (zgodnie z rozdz. VI).

III. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY:

3.1. BIURO Podróży zastrzega sobie prawo dokonania zmiany terminów, tras, cen lub odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od biura (np. działanie siły wyższej, decyzje władz państwowych, strajki, przyczyny leżące po stronie kontrahenta) w każdym czasie a w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników - w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
3.2. Niemożność świadczenia wiąże się z obowiązkiem przedstawienia Klientowi oferty zastępczej lub zwrotem określonej umową należności, bez potrąceń. Klientowi przysługuje zwrot pełnej dokonanej wpłaty (bez odsetek) jeśli jego rezygnacja z imprezy nastąpiła z przyczyn leżących po stronie biura takich jak: odwołanie imprezy czy istotna zmiana warunków umowy (wzrost ceny pow. 10%, zmiana miejsca pobytu, standardu zakwaterowania, trasy, terminu imprezy, środka transportu ) a klient zmian nie zaakceptował i powiadomił biuro o swojej rezygnacji najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia o zmianie, nie później jednak niż 14 dni przed datą rozpoczęcia podróży. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu. Nie zgłoszenie rezygnacji w tym terminie uważane jest za akceptację zmienionych warunków umowy.
3.3. BIURO Podróży wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadkach uzasadniających podwyższenie ceny, z zastrzeżeniem, iż może ono nastąpić najpóźniej na 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Wzrost ceny uzasadniają w szczególności: zmiana kursów walutowych, taryf przewozowych, cen paliwa i zarządzeń podatkowych.
3.4. Jeżeli w wyniku zmian, o których mowa w ust. 3.3 podwyżka nie przekroczy 1% ceny imprezy, Biuro nie ma prawa podwyższenia ceny. Jeżeli w wyniku zmian, o których mowa w ust. 3.3 podwyżka przekroczy 10% ceny imprezy, Uczestnik może z niej zrezygnować stosownie do ustaleń zawartych w roz. VI “Rezygnacja z imprezy", jeżeli zaś nie zrezygnuje, to zobowiązany jest do zapłacenia podwyższonej ceny.

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

4.1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekraczania granicy oraz dowód wpłaty należności za imprezę. Przy imprezach kolonijnych, obozach młodzieżowych uczestnik imprezy zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną i dostarczyć do Biura najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy prawidłowo wypełniony druk „Wypoczynek dzieci i młodzieży - Karta kwalifikacyjna”.
4.2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celno-dewizowych, paszportowo-wizowych i zwyczajów obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych oraz kraju docelowym. Biuro nie odpowiada i nie zwraca wpłaconej ceny imprezy, jeżeli uczestnik wskutek decyzji organów kontroli granicznej (począwszy od granicy polskiej, krajów tranzytowych i kraju docelowego) nie dotrze do miejsca pobytu.
4.3. W czasie trwania imprezy uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek pilota grupy, opiekuna. BIURO Podróży zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli jej uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie. Wszelkie wynikłe z tego powodu koszty ponosi uczestnik lub jego ustawowy przedstawiciel - nie przysługuje uczestnikowi z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.
4.4. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez siebie wyrządzone oraz zobowiązuje się do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu lub/i miejsca dokonania szkody. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność materialną ponoszą ich ustawowi przedstawiciele.
4.5. BIURO Podróży ogranicza wielkość bagażu klienta do 2 sztuk o maksymalnej wadze do 20 kg na osobę przy wyjazdach autokarowych.

V. UBEZPIECZENIE:

5.1. Stosownie do warunków ubezpieczeniowych BIURO Podróży gwarantuje uczestnikom imprez (przy wyjazdach grupowych) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą, a w szczególnych przypadkach (o ile program imprezy to przewiduje) również ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych - do wysokości sumy gwarancyjnej. W grupowych imprezach krajowych ubezpieczenie obejmuje tylko następstwa nieszczęśliwych wypadków. Turyści indywidualni ubezpieczają się we własnym zakresie.
5.2. Uczestnik imprezy może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji i przerwania podróży podczas imprez turystycznych.
5.3. Zawierając umowę uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie turystycznej.
5.4. Zakup antybiotyków i leków specjalistycznych uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

VI. REZYGNACJA Z IMPREZY:

6.1. Rezygnacja z udziału w imprezie następuje w momencie złożenia przez uczestnika rezygnacji w formie pisemnej.
6.2. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od biura, z uwagi na poniesione koszty organizacji, BIURO Podróży ma prawo dokonać potrąceń od każdego zgłoszonego uczestnika imprezy w sposób następujący:

a.) opłata manipulacyjna w wysokości 80,- zł. - w każdym czasie, oraz
- 35% ceny imprezy oraz inne poniesione przez biuro koszty rzeczywiste (w tym wizowe), przy rezygnacji pomiędzy 65 i 60 dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy;
- 50% ceny imprezy, przy rezygnacji pomiędzy 180 i 120 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy;
- 60% ceny imprezy, przy rezygnacji pomiędzy 120 i 90 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy;
- 70% ceny imprezy, przy rezygnacji pomiędzy 90 i 31 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy;
- 100% ceny imprezy, poniżej 31 dnia przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy.
- opłata manipulacyjna oraz inne rzeczywiste koszty (w tym wizowania), jeżeli klient zrezygnuje z miejsca na liście rezerwowej bez względu na termin rezygnacji.

VII. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje dotyczące realizacji powyższej umowy należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji stanowi kopia pisemnej reklamacji zgłoszonej pilotowi grupy w trakcie trwania imprezy albo adnotacja na voucherze potwierdzona przez pilota, rezydenta lub kontrahenta w czasie trwania imprezy. Biuro ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
7.2. Jeżeli z winy BIURA Podróży lub jego kontrahentów nie zostaną zrealizowane określone ofertą świadczenia, względnie ich jakość będzie odbiegać od określonych umową warunków, uczestnikowi służy, stosownie do postanowień KC, prawo do obniżenia ceny lub otrzymania ekwiwalentnego świadczenia zastępczego.
7.3. Uczestnikowi nie przysługuje zniżka ani zwrot kosztów za niewykorzystane przez niego świadczenia. Nie przysługuje mu też zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn osobistych (przerwanie podróży, skrócenie pobytu, nieszczęśliwy wypadek itp.). Powyższe odnosi się również do przypadku, jeśli władze graniczne danego kraju nie wydadzą zezwolenia na wjazd z powodów sobie wiadomych, a na które BIURO Podróży nie ma wpływu.
7.4. Nie uważa się za wadę usługi (imprezy) niedociągnięć zawinionych przez uczestnika oraz wyrządzonych przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z BIUREM Podróży, a także wynikających z przekraczania granic i okoliczności, za które BIURO Podróży nie odpowiada (np. decyzje państwowe, działanie siły wyższej, warunki atmosferyczne). Nie uważa się za wadę usługi usterek, o których uczestnik wiedział lub był poinformowany przed rozpoczęciem imprezy i zaakceptował je.
7.5. Od zwracanych kwot z tytułu rezygnacji bądź uznanych reklamacji nie przysługują żadne odsetki.
7.6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy pomiędzy BIUREM Podróży i klientem podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Rejonowy.
7.7. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodek